قیمت های ما

طرح های تعرفه

پایه

پایه

تومان49/ ماهانه

30 روز استفاده رایگان

  •  تحویل در اسرع وقت
  •  نظرات نامحدود
  • فضای ذخیره سازی رایگان
  •  آدرس ایمیل رایگان
  •  پشتیبانی ایمیل
انتخاب طرح

استاندارد

استاندارد

تومان70/ ماهانه

30 روز استفاده رایگان

  •  تحویل در اسرع وقت
  •  نظرات نامحدود
  • فضای ذخیره سازی رایگان
  •  آدرس ایمیل رایگان
  •  پشتیبانی ایمیل
انتخاب طرح

اقتصادی

اقتصادی

تومان90/ ماهانه

30 روز استفاده رایگان

  •  تحویل در اسرع وقت
  •  نظرات نامحدود
  • فضای ذخیره سازی رایگان
  •  آدرس ایمیل رایگان
  •  پشتیبانی ایمیل
انتخاب طرح

پیشرفته

پیشرفته

تومان120/ ماهانه

30 روز استفاده رایگان

  •  تحویل در اسرع وقت
  •  نظرات نامحدود
  • فضای ذخیره سازی رایگان
  •  آدرس ایمیل رایگان
  •  پشتیبانی ایمیل
انتخاب طرح